Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

lovebuzz
4450 32d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
lovebuzz
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viamslexi mslexi
lovebuzz
6683 f5ca 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
lovebuzz
4995 cf93
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovebuzz
1119 33b7
lovebuzz
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
lovebuzz
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viamslexi mslexi
lovebuzz

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamslexi mslexi
lovebuzz
5764 73ff 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamslexi mslexi
lovebuzz
lovebuzz
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi

April 30 2017

lovebuzz
4437 fdb4
Reposted fromcalifornia-love california-love
7027 0a82
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viamslexi mslexi
lovebuzz
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamslexi mslexi
lovebuzz
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
lovebuzz
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viamslexi mslexi

April 28 2017

lovebuzz
3599 479e
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
lovebuzz
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamslexi mslexi
lovebuzz
  Byłaś taka zwyczajna 
  rozbawione włosy 
  w ogrodzie nad porzeczką 
  z jednym listkiem twarz 
  nic o tym nie wiedziałaś i ja nie wiedziałem 
  że można tak się widzieć już ostatni raz
— J. Twardowski ''Byłaś''
Reposted fromsoulforme soulforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl